Non-Cutaneous (Non-Skin) Melanoma

Non-cutaneous melanoma refers to melanoma that develops in other areas of the body where melanocytes are present.

Types of non-cutaneous melanomas include:

  • Ocular melanoma
  • Mucosal melanoma